Kognitiva svårigheter - Demens och Delirium

Kognitiva svårigheter - Demens och Delirium

By

Last updated at januari 15, 2020

Reviewers GoMentor

Vad är kognitiva svårigheter? 

Kognitiva svårigheter påverkar hjärnans förmåga att komma ihåg och bearbeta information. Orsaken till sjukdomen kan vara något fysiskt som t.ex. en hjärnskada eller åldersrelaterade konsekvenser i hjärnan. Det kan även vara förknippat med missbruk eller liknande. Symptomen på kognitiva svårigheter kan vara allt ifrån inlärningssvårigheter, kortvariga minnessvårigheter och andra kognitiva problem. Behandlingen beror på vilken typ av kognitiv svårighet det handlar om, men terapi kan oftast lindra symptomen och dess faror på ett effektivt sätt.

Olika typer av kognitiva svårigheter 

Den vanligaste typen av de kognitiva svårigheterna är delirium och demens som kan uppstå i många olika aspekter eller av olika skäl. Delirium är en störning i en persons medvetande som sker under kortare tid, medan demens innebär att man mister hjärnans funktioner och som förvärras med tiden.

Delirium

Delirium är en drogutlösd eller organisk psykisk störning vars centrala symtom är desorientering, det vill säga nedsatt förmåga att korrekt identifiera tid, rum, egen person och aktuell situation. Tillståndet kan dock inkludera ett brett spektrum av symtom, som omfattar medvetande-, kognitions-, perceptions och uppmärksamhetsstörningar, problem med motoriken, och störningar i känslolivet. Vanligen ses delirium som synonymt med begreppet konfusion eller förvirring. 

Delirium kan bero på att hjärnan påverkas av en sjukdom eller droger alternativt utsättning av någon substans, eller vid drogavvänjning. Det kan vara en förfas till demens eller uppkomma i samband med demens, och kan vara det första tecknet på neurodegeneration, men kan uppkomma oberoende av minnesstörningar. Sjukdomar som kan ge delirium innefattar hjärnhinneinflammation, carcinom, leversjukdom, och läkemedel som inte är narkotikaklassade. Tyrotoxisk psykos kan uppträda som delirium.

Demens

Demens är ett samlingsnamn och en diagnos för en rad symptom som orsakas av hjärnskador. Det kan yttra sig på olika sätt beroende på vilka delar av hjärnan som drabbas. Vanligen försämras minnet och förmågan att planera och genomföra vardagliga sysslor. Språk, tidsuppfattning och orienteringsförmåga är andra s.k. kognitiva förmågor som påverkas negativt. Även oro, nedstämdhet och beteendeförändringar kan tillhöra sjukdomsbilden. Sammantaget leder symptomen till att personen har svårt att klara sin tillvaro utan stöd från omgivningen. Demens kan uppstå vid:

 • Alzheimers sjukdom

 • Vaskulär Demens

 • HIV

 • Huvudskador

 • Parkinsons sjukdom

 • Huntingtons sjukdom

 • Picks sjukdom

 • Creutzfeldt-Jacob sygdom

 • Kvarvarande demens orsakat av droger

 • Multipel skleros

 • Ospecificerad demens - denna diagnos ställs när det finns symptom från två eller flera olika typer av demenstillstånd, vilket gör det svårt att precisera vilken typ av demens det handlar om.

Symptom på kognitiva svårigheter

Symptom på kognitiva svårigheter varierar allt efter vilken typ av svårighet det handlar om, men generellt sett handlar det om problem med hjärnans förmåga att bearbeta eller minnas information. Några av symptomen ger kortvariga minnessvårigheter, förvirrad tankegång samt andra fysiska och psykiska problem. De psykiska problemen som följer med denna svårighet kan innebära allvarliga konsekvenser i personens liv om man inte får behandling. Typiska tecken på att man har någon form av kognitiv svårighet kan vara: 

 • Snabba förändringar i sinnestillståndet

 • Dåligt kortvarigt minne

 • Oorganiserad tankegång

 • Psykiska problem - vid språk, minne och uppfattning

 • Oförmåga att känna igen språk

 • Inlärningssvårigheter 

 • Problem med minnet och att återberätta

 • Problem med kritiskt tänkande

 • Beroende av anteckningar och kalendrar

Kognitiva svårigheter kan snabbt förvärras och kan även leda till andra psykiska problem om man inte behandlas. Det finns även risk för att dessa personer hamnar i fara, inte kan hitta hem eller inte kommer ihåg vem man är. Utan behandling förvärras dessa svårigheter så mycket att det kommer bli nödvändigt att få konstant övervakning. Innan personen når denna punkt finns det många behandlingsmöjligheter som kommer bli nödvändiga att ta till, oavsett vilken typ av kognitiv svårighet personen lider av. 

Behandling av kognitiva svårigheter 

Behandlingen varierar helt efter vilken typ av kognitiv svårighet personen lider av och orsaken till denna. Terapi kan reducera symptomen vid kognitiva störningar, oavsett vilka symptom det handlar om. Rådgivning är också effektivt för att få råd och stöd i sin situation, men det är viktigt att prata med någon som har god kunskap kring kognitiva svårigheter. Det rekommenderas att få både terapi och rådgivning, dels för att du ska kunna få din vardag att fungera på bästa möjliga sätt, oavsett svårighet. Det är även viktigt för dig som är anhörig till en person med delirium eller demens. Få hjälp av en legitimerad terapeut eller psykolog som kan hjälpa dig med din situation på GoMentor.

Nirvi Bennich Magnus Rösing Ingrid Marongiu Per Idström Yoshi Frey

Vi samarbetar medOm du eller någon annan är i fara eller har självmordstankar bör du inte använda GoMentor. Dessa telefonlinjer kan hjälpa dig med omedelbar assistans.